Privacybeleid

De kleine lettertjes

Opslag van Klantengegevens

Reclamebureau Deyval (hierna: Deyval) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij zijn bereikbaar via info@deyval.nl. Deyval verwerkt persoonsgegevens. We willen dit graag op een juiste en zorgvuldige manier doen. Op 25 mei 2018 is voor alle bedrijven, instellingen en overheden de nieuwe Privacywet van kracht gaan. Dit geldt ook voor ons.

Persoonsgegevens Deyval

Deyval verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Deze gegevens zijn:
• Voor- en achternaam
• Bedrijfsnaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
• Foto’s waarvoor toestemming zijn verleend

Met welk doelen op basis waarvan verwerken wij persoonsgegevens

• Het afhandelen van uw betaling
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
• Om een offerte te maken
• Om gericht advies te kunnen geven

Website en Social Media

Deyval zal geen gegevens delen met derden. Deyval zal foto’s gebruiken ter promotie op eigen website en of sociale media. Hiervoor zal Deyval geen expliciet toestemming vragen. Toestemming geschiedt schriftelijk via de offerte (zie Akkoord privacyverklaring opdrachtgevers) en zal worden geregistreerd in de beveiligde computeromgeving van Deyval.

Daarnaast heeft onze website niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger dan 16 jaar zijn. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden de ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons via info@deyval.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Administratie van Deyval

Deyval neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Deyval) tussen zit. De administratie van Deyval geschied via beveiligd computersysteem. Klantgegevens worden in het kader van de administratie niet verwerkt door een externe partij, maar door de eigenaar van Deyval: Mitchell Verhoef.

Akkoord privacyverklaring opdrachtgevers

Opdrachtgevers moeten akkoord gaan met de privacyverklaring van Deyval. De privacyverklaring wordt gepubliceerd op de website van Deyval. Opdrachtgevers gaan akkoord met deze verklaring en tekenen hiervoor op de opdrachtbevestiging die in de offerte is opgenomen. Deze gegevens worden door Deyval verwerkt in het beveiligde computersysteem.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Deyval bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Klantgegevens zullen wij minimaal 7 jaar bewaren. Deze 7 jaar is van toepassing voor de belastingwet. Deze schrijft voor dat wij onze boekhouding voor 7 jaar inzichtelijk moeten hebben. Wij bewaren onze gegevens op een beveiligde computeromgeving.

Delen van klantgegevens

Deyval deelt geen klantgegevens met derden noch verkopen wij deze. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd blijft. Deyval blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Datalek

Indien Deyval constateert dat eventuele klant data (op schrift zoals: NAW, e-mail, offertes en facturen) gelekt is zullen wij de klant of cliënt hiervan op de hoogte stellen en daarnaast een melding doen bij het nationale meldpunt: Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevens-verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Deyval u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@deyval.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak een kopie van uw pasfoto, MRZ (machinereadable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Het is ook mogelijk om een face-to-face afspraak te maken, zodat wij alle opgeslagen gegevens kunnen bespreken.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Deyval wil er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Deyval neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@deyval.nl